NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

DANH SÁCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CNTT

on .

DANH SÁCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CNTT

Ngày 31/8/2017, phòng E6.3, trường ĐH CNTT.
 
 
Trân trọng.