NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Vài hình ảnh buổi bảo vệ luận văn ThS ngành CNTT 08/2017

on .

Các hình ảnh các học viên bảo vệ trước Hội đồng.

Toàn Hội đồng chụp hình kỉ niệm.

Trân trọng.