NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Hình ảnh sinh hoạt lớp CNTT2014 ngày 11/04/2017

on .

Hình ảnh sinh hoạt lớp CNTT2014 ngày 11/04/2017.