Hình ảnh sinh hoạt lớp CNTT2014 ngày 11/04/2017

on .

Hình ảnh sinh hoạt lớp CNTT2014 ngày 11/04/2017.