NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

VÀI HÌNH ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP THẠC SĨ CNTT, CỬ NHÂN CNTT 06/2017

on .

 

Xin chúc mừng . Trân trọng.