Sinh hoạt học thuật Bộ môn KH&KTTT ngày 29/12/2016

on .

Để chuẩn bị tốt cho công tác sinh hoạt học thuật nhằm rèn luyện nâng cao trình độ nghiên cứu chuyên môn và hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu của GV, NCV. Bộ môn KH&KTTT đã tổ chức thực hiện SEMINAR SINH HOẠT HỌC THUẬT như sau:
- Thời gian: bắt đầu lúc 08 giờ 15 sáng ngày
29/12/2016.
- Địa điểm: Phòng A112.
- Nội dung chương trình:

 - Một số hình ảnh lưu niệm:

 

 

 

Ảnh: Ngọc Tân. Bài: Thu Thủy.

BÁO CÁO KẾT QUẢ SINH VIÊN BỘ MÔN KH&KTTT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

on .

BÁO CÁO KẾT QUẢ SINH VIÊN BỘ MÔN KH&KTTT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tên đề tài 1: Ứng dụng phân tích cảm xúc vào xây dựng hệ thống phản hồi sinh viên.
Tên sinh viên: Trần Văn Tiến. MSSV: 13520884.
 
Chủ tịch hội đồng: PGS. TS. Đỗ Phúc.
Phản biện: TS. Ngô Đức Thành.
Ủy viên: ThS. Phan Nguyễn Thụy An, ThS. Trịnh Quốc Sơn, ThS. Nguyễn Thị Anh Thư.
 
-----------------------------------------------
Tên đề tài 2: Nghiên cứu phân tích cảm xúc trạng thái cập nhật của người dùng Việt trên Facebook.
Tên sinh viên: Lê Thị Tài Ngân. MSSV: 13520535.
 
Chủ tịch hội đồng: PGS. TS. Đỗ Phúc.
Phản biện: TS. Ngô Đức Thành.
Ủy viên: ThS. Phan Nguyễn Thụy An, ThS. Trịnh Quốc Sơn, ThS. Nguyễn Thị Anh Thư.
 
 
Trân trọng.