Một điểm sáng trong nghiên cứu và đào tạo

on .

Cùng với Viện Toán học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS) thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội là một trong hai đại diện hiếm hoi của Việt Nam được tổ chức TWAS UNESCO công nhận là Trung tâm nghiên cứu chất lượng cao (Centre of Excellence in the South) và được đưa vào chiến lược hợp tác (Associateship Scheme) của họ. Và trong mắt nhiều nhà khoa học vật lý tại Việt Nam, ITIMS được coi như một “điểm sáng” về đào tạo chất lượng cao và nghiên cứu cơ bản.

Cấu trúc tóm tắt của một đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ

on .

CẤU TRÚC TÓM TẮT CỦA MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

1.      Tên đề tài luận án.

2.      Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

3.      Mục đích nghiên cứu của luận án

4.      Đối tượngphương pháp nghiên cứu

5.      Nội dung và phạm vi của vấn đề sẽ đi sâu nghiên cứu

6.      Dự kiến kết quả đạt được

7.      Nơi thực hiện đề tài nghiên cứu của luận án

8.      Các tài liệu tham khảo được sử dụng khi viết đề cương

9.      Phân bổ thời gian thực hiện đề tài luận án

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 đợt 2 năm 2014

on .

- Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” (Đề án 911);
 
- Căn cứ Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 911 (Thông tư 35);
 
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài Chính, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Đề án 911;
 
- Căn cứ thông báo số 481/TB-BGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2014
(Thông báo 481);
 
- Căn cứ thông báo số 1706/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Đại học Quốc gia TP. HCM về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2014;
 
Trường Đại học Công nghệ Thông tin đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi đến các cán bộ, giảng viên (theo các đối tượng trên) và cử giảng viên đi dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ để phát triển nguồn nhân lực cho đơn vị mình. 
 
Nội dung chi tiết: xem file đính kèm.
Biểu mẫu: xem file đính kèm.
 
Trân trọng.
 
Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN.

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2014

on .

Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP. HCM thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 8 đợt 2 năm 2014 như sau:

1. Ngành Khoa học Máy tính, mã số 62 48 01 01

2. Ngành Công nghệ thông tin, mã số 62 48 02 01

Điều kiện dự tuyển, hình thức xét tuyển, .... 

Xem chi tiết tại file đính kèm