Thời khoá biểu Học kỳ 7 của lớp Cử nhân 2 CNTT (Công An Bình Dương)

on .

Học viên xem tại link sau: 

http://fit.uit.edu.vn/attachments/article/3156/VB2_TKB%20HOC%20PHAN%207_final.pdf