Chuẩn đầu ra bậc đại học

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân ngành CNTT phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra (ký hiệu LO) sau:

1.  Kiến thức

 • LO 1: Nắm vững kiến thức khoa học cơ bản và có khả năng vận dụng vào chuyên ngành CNTT.
 • LO 2: Nắm vững kiến thức về công nghệ thông tin.
 • LO 3: Có kiến thức về dữ liệu, thông tin, và tri thức.
 • LO 4: Có kiến thức và khả năng lập trình và phát triển phần mềm.
 • LO 5: Có kiến thức về phân tích, tích hợp, và áp dụng cho chuyên môn.
 • LO 6: Nắm vững các kiến thức, công cụ phù hợp để quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực thực tế.
 • LO 7: Có kiến thức về quản lý nguồn tài nguyên, các hoạt động của cơ quan / tổ chức, các giải pháp sử dụng công nghệ thông tin để nâng cao khả năng lãnh đạo, quản lý của cơ quan / tổ chức.
 • LO 8: Trình độ Anh văn theo qui định chung của trường.

2.  Kỹ năng

 • LO 9: Kỹ năng quản lý đề án công nghệ thông tin và nhóm đề án.
 • LO 10: Kỹ năng trình bày công việc về công nghệ thông tin đang làm, phản biện dựa trên thực nghiệm, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • LO 11: Có kỹ năng giao tiếp xã hội, hợp tác và làm việc nhóm, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm, khả năng điều hành nhóm công tác.

3.  Thái độ

 • LO 12: Có ý thức vai trò, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong xã hội, hành xử chuyên nghiệp, tôn trong cam kết, trung thực, uy tính, trung thành và có khả năng nhận thức, đánh giá các hiện tượng một cách logic và tích cực.
 • LO 13: Có nhận thức về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc học tập suốt đời, có kiến thức rộng để có thể làm việc hiệu quả trong bối cảnh những công nghệ mới liên tục xuất hiện để từ đó hiểu được tác động của các công nghệ mới trong bối cảnh xã hội, kinh tế toàn cầu.