Cố vấn học tập

Lịch tiếp sinh viên Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

STT LỚP CVHT THỜI GIAN TIẾP SINH VIÊN
Thứ 2 3 4 5 6
1  CNTT001  ThS. Võ Tấn Khoa Sáng          
Chiều       X X
2  CNTT2017
 CNTT2019
 ThS. Nguyễn Thị Anh Thư Sáng         X
Chiều         X
3  CNTT2018
 KHDL2019
 ThS. Tạ Thu Thủy Sáng         X
Chiều         X
4  CNCL2018.1,2
 KHDL2018
 ThS. Nguyễn Văn Kiệt Sáng   X     X
Chiều          
5  CNCL2019.1,2,3  CN. Lưu Thanh Sơn Sáng     X    
Chiều     X   X
6  KHDL2020  TS. Đỗ Trọng Hợp Sáng   X   X  
Chiều          
7  CNTT2020  ThS. Võ Ngọc Tân Sáng   X      
Chiều       X  
8  CNCL2020.1,2  CN. Tô Quốc Huy Sáng          
Chiều     X X