[VB2-Khóa 2020] Thời khóa biểu HK2 2020-2021 (chung các đợt tuyển)

on .

1. Tuyển dợt 2

Bắt đầu: 07/04/2021   Kết thúc: 05/06/2021;

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

Lập trình hướng đối tượng (4TC)

IT002.L21.VB2

Phòng A213

Ths. Mai Trọng Khang (80274)

Tối: 17h45 - 20h45 

Bắt đầu: 07/04/2021

Kết thúc: 28/05/2021

Lập trình hướng đối tượng (4TC)

IT002.L21.VB2

Phòng A213

Ths. Mai Trọng Khang (80274)

Tối: 17h45 - 20h45 

 

- Sáng: 8h00 - 11h00

Cấu trúc rời rạc (4TC)

MA004.L21.VB2

Phòng A315

TS. Cao Thanh Tình (80200)

Bắt đầu: 24/04/2021

Kết thúc: 29/05/2021

- Chiều: 13h00 - 16h00

Cấu trúc rời rạc (4TC)

MA004.L21.VB2

Phòng A315

TS. Cao Thanh Tình (80200)

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Lập trình hướng đối tượng: 8h30, ngày 29/05/2021
        - Cấu trúc rời rạc: 8h30, ngày 05/06/2021
 
2. Tuyển dợt 3

Bắt đầu: 30/03/2021   Kết thúc: 29/05/2021;

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Nhập môn lập trình (4TC)

IT001.L21.VB2

TS. Nguyễn Thị Quý (80155)

Tối: 17h45 - 20h45

Phòng A205

Bắt đầu: 01/04/2021

Kết thúc: 29/05/2021

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (3TC)

IE101.L21.VB2

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư (80278)

Tối: 17h45 - 20h00

Phòng A205

Bắt đầu: 30/03/2021

Kết thúc: 06/05/2021

- Sáng: 8h15 - 11h30

Nhập môn lập trình (4TC)

IT001.L21.VB2

TS. Nguyễn Thị Quý (80155)

Phòng A205

- Chiều: 13h30 - 15h45

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (4TC)

IE101.L21.VB2

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư (80278)

Phòng A205

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Nhập môn lập trình: 8h30, ngày 05/06/2021
 
 

[VB2-Khóa 2020] Thời khóa biểu HK1 2020-2021 (đợt 2)

on .

Bắt đầu: 06/01/2021   Kết thúc: 03/04/2021;

Địa điểm: Phòng A213, A315 tòa nhà A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

Cơ sở dữ liệu (4TC)

IT004.L11.VB2

Phòng A213

ThS. Tạ Thu Thủy 

Tối: 17h45 - 20h45 (4 tiết)

Bắt đầu: 06/01/2021

Kết thúc: 31/03/2021

Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin (1TC)

IE005.L11.VB2

Phòng A213

ThS. Phạm Thế Sơn 

Tối: 17h45 - 20h45 (4 tiết)

Bắt đầu: 08/01/2021

Kết thúc: 16/01/2021

 

- Sáng: 8h30 - 11h30

Cơ sở dữ liệu

IT004.L11.VB2

Phòng A213

ThS. Tạ Thu Thủy

- Chiều: 13h30 - 16h30

Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin

IE005.L11.VB2

Phòng A315

ThS. Phạm Thế Sơn 

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin: 13h30, ngày 23/01/2021
        - Cơ sở dữ liệu: 9h30, ngày 03/04/2021

[VB2-Khóa 2019] Thời khóa biểu HK1 2020-2021 (đợt 5)

on .

Bắt đầu: 19/01/2020   Kết thúc: 17/04/2021;

Địa điểm: Phòng A213, A313 tòa nhà A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Tổ chức và cấu trúc máy tính II (4TC)

IT012.L11.VB2

TS. Đoàn Duy 

Tối: 17h45 - 20h45 (4 tiết)

Phòng A213

Bắt đầu: 19/01/2021

Kết thúc: 13/04/2021

Internet và công nghệ Web (4TC)

IE104.L11.VB2

ThS. Võ Ngọc Tân 

Tối: 17h45 - 20h45 (4 tiết)

Phòng A213

Bắt đầu: 21/01/2021

Kết thúc: 15/04/2021

- Sáng: 8h00 - 11h30 (4 tiết)

Internet và công nghệ Web

IE104.L11.VB2

ThS. Võ Ngọc Tân 

Phòng A313

- Chiều: 13h30 - 16h30 (4 tiết)

Tổ chức và cấu trúc máy tính II

IT012.L11.VB2

ThS. Nguyễn Thanh Thiện 

Phòng A213

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Internet và công nghệ Web: 9h30, ngày 17/04/2021.
        - Tổ chức và cấu trúc máy tính II: 13h30, ngày 17/04/2021.

[VB2-Khóa 2020] Thời khóa biểu HK1 2020-2021 (đợt 1)

on .

Bắt đầu: 17/10/2020   Kết thúc: 26/12/2020;

Địa điểm: Phòng A213, A313 tòa nhà A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

Nhập môn lập trình (4TC)
IT001.L11.VB2
Ths. Võ Duy Nguyên

            Tối: 17h45 - 20h45 (4 tiết)      Phòng A213

Bắt đầu: 17/10/2020
Kết thúc: 19/12/2020

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (3TC)
IE101.L11.VB2
 ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Tối: 17h45 - 20h00 (3 tiết)
 Phòng A213

Bắt đầu: 17/10/2020
Kết thúc: 20/11/2020

 

- Sáng: 8h15 - 11h30 (4 tiết)
               Nhập môn lập trình                IT001.L11.VB2
Ths. Võ Duy Nguyên
Phòng A213

- Chiều: 13h00 - 15h15 (3 tiết)
Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
 IE101.L11.VB2

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư
Phòng A313

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - IT001.L11.VB2: 8h30, ngày 26/12/2020.
        - IE101.L11.VB2: làm đồ án cuối kỳ.

[VB2-Khóa 2019] Thời khóa biểu HK1 2020-2021 (đợt 4)

on .

Bắt đầu: 27/10/2020   Kết thúc: 02/01/2021;

Địa điểm: Phòng A213, A313 tòa nhà A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Giới thiệu ngành (2TC)
IT009.L11.VB2
ThS. Phạm Thế Sơn

Tối: 17h45 - 20h45 (4 tiết)

Phòng A213

Bắt đầu: 27/10/2020
Kết thúc: 05/12/2020

Giới thiệu ngành 
IT009.L11.VB2
ThS. Phạm Thế Sơn

Tối: 17h45 - 20h45 (4 tiết)
Phòng A213

 

- Sáng: 8h00 - 11h30 (4 tiết)
Lập trình hướng đối tượng (4TC)
IT002.L11.VB2
Ths. Mai Trọng Khang
Phòng A313

- Chiều: 13h30 - 16h30 (4 tiết)
Lập trình hướng đối tượng
IT002.L11.VB2
Ths. Mai Trọng Khang
Phòng A213

Bắt đầu: 31/10/2020
Kết thúc: 02/01/2021

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Giới thiệu ngành: 10h00 ngày 05/12/2020.
        - Lập trình hướng đối tượng: 13h30 ngày 02/01/2021.