VB2_Khóa luận tốt nghiệp HK2 Năm học 2021-2022

on .

Kế hoạch làm KLTN VB2 năm học 2021-2022:

KẾ HOẠCH THỜI GIAN

-   Nộp đề cương lên hệ thống: (MẪU ĐỀ CƯƠNG)

+ Lớp VB2: LINK

30/01/2022

-  Khoa kiểm duyệt đề cương và sinh viên chỉnh sửa theo yêu cầu và nộp lại theo link bên trên

-  Sinh viên nộp bản giấy bổ sung (Có đủ chữ ký của sinh viên và CBHD)

10/02/2022

-  Sinh viên bắt đầu làm khóa luận

 
02/2022

-  Sinh viên báo cáo giữa kỳ với CBHD (MẪU NHẬN XÉT)

 
15/04/2022

-  Sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

(Các biểu mẫu dành cho khóa luận: LINK)

10/07/2022

Trân trọng.

Thời khóa biểu đợt 2 (HK2 2020-2021) VB2 khóa 2020 (lớp 357)

on .

Bắt đầu: 10/07/2021   Kết thúc: 31/08/2021;

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Cơ sở dữ liệu (4TC)

IT004.L21.VB2

Dạy online

ThS. Tạ Thu Thủy (80275)

 

Tối: 17h45 - 20h45 

Bắt đầu: 29/06/2021

Kết thúc: 31/08/2021

Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin (4TC)

IE005.L21.VB2

Dạy online

ThS. Phạm Thế Sơn (80265)

Tối: 17h45 - 20h45 

 

Bắt đầu: 24/06/2021

Kết thúc: 03/07/2021

- Sáng: 8h15 - 11h30

Cơ sở dữ liệu(4TC)

IT004.L21.VB2

Dạy online

ThS. Tạ Thu Thủy (80275)

 

- Chiều: 13h30 - 16h30

Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin (4TC)

IE005.L21.VB2

Dạy online

ThS. Phạm Thế Sơn (80265)

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung.

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Cơ sở dữ liệu: thi online, ngày 04/09/2021.
        - Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin: Làm đồ án cuối kỳ.

Thời khóa biểu đợt 4 (HK2 2020-2021) VB2 khóa 2020 (lớp 467)

on .

Bắt đầu: 10/07/2021   Kết thúc: 04/09/2021;

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

Nhập môn MMT (4TC)

IT005.L21.VB2

Dạy online

ThS. Trần Bá Nhiệm (80132)

ThS. Bùi Thị Thanh Bình (80012)

 

Tối: 17h45 - 20h45 

Bắt đầu: 10/07/2021

Kết thúc: 04/09/2021

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (4TC)

IT003.L21.VB2

Dạy online

TS. Nguyễn Đình Hiển (80052)

Tối: 17h45 - 20h45 

 

Bắt đầu: 10/07/2021

Kết thúc: 04/09/2021

- Sáng: 8h15 - 11h30

Nhập môn MMT (4TC)

IT005.L21.VB2

Dạy online

ThS. Trần Bá Nhiệm (80132)

ThS. Bùi Thị Thanh Bình (80012)

 

- Chiều: 13h30 - 16h30

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (4TC)

IT003.L21.VB2

Dạy online

TS. Nguyễn Đình Hiển (80052)

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung.

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Nhập môn MMT: ngày 04/09/2021.
        - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: ngày 04/09/2021.