Dự kiến các môn học cho những đợt học tiếp theo của lớp VB2

on .

Đợt 2,3 (mỗi đợt khoảng 10 tuần, 2 môn học/đợt):

- Lập trình hướng đối tượng (4TC).
- Cơ sở dữ liệu (4TC).
- Nhập môn mạng máy tính (4TC).
- Câu trúc dữ liệu và giải thuật (4TC).