Dự kiến các môn học cho đợt học 4,5 của lớp VB2

on .

Đợt 4:

- Giới thiệu ngành (2TC).

- Cấu trúc rời rạc (4TC).

Đợt 5:

- Tổ chức và Cấu trúc Máy tính II (4TC).

- Internet và công nghệ Web (4TC).