[VB2-Khóa 2020] Thời khóa biểu HK2 2020-2021 (chung các đợt tuyển)

on .

1. Tuyển dợt 2

Bắt đầu: 07/04/2021   Kết thúc: 05/06/2021;

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

Lập trình hướng đối tượng (4TC)

IT002.L21.VB2

Phòng A213

Ths. Mai Trọng Khang (80274)

Tối: 17h45 - 20h45 

Bắt đầu: 07/04/2021

Kết thúc: 28/05/2021

Lập trình hướng đối tượng (4TC)

IT002.L21.VB2

Phòng A213

Ths. Mai Trọng Khang (80274)

Tối: 17h45 - 20h45 

 

- Sáng: 8h00 - 11h00

Cấu trúc rời rạc (4TC)

MA004.L21.VB2

Phòng A315

TS. Cao Thanh Tình (80200)

Bắt đầu: 24/04/2021

Kết thúc: 29/05/2021

- Chiều: 13h00 - 16h00

Cấu trúc rời rạc (4TC)

MA004.L21.VB2

Phòng A315

TS. Cao Thanh Tình (80200)

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Lập trình hướng đối tượng: 8h30, ngày 29/05/2021
        - Cấu trúc rời rạc: 8h30, ngày 05/06/2021
 
2. Tuyển dợt 3

Bắt đầu: 30/03/2021   Kết thúc: 29/05/2021;

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Nhập môn lập trình (4TC)

IT001.L21.VB2

TS. Nguyễn Thị Quý (80155)

Tối: 17h45 - 20h45

Phòng A205

Bắt đầu: 01/04/2021

Kết thúc: 29/05/2021

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (3TC)

IE101.L21.VB2

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư (80278)

Tối: 17h45 - 20h00

Phòng A205

Bắt đầu: 30/03/2021

Kết thúc: 06/05/2021

- Sáng: 8h15 - 11h30

Nhập môn lập trình (4TC)

IT001.L21.VB2

TS. Nguyễn Thị Quý (80155)

Phòng A205

- Chiều: 13h30 - 15h45

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (4TC)

IE101.L21.VB2

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư (80278)

Phòng A205

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Nhập môn lập trình: 8h30, ngày 05/06/2021