Thời khóa biểu đợt 2 (HK2 2020-2021) VB2 khóa 2020 (lớp 357)

on .

Bắt đầu: 10/07/2021   Kết thúc: 31/08/2021;

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

Cơ sở dữ liệu (4TC)

IT004.L21.VB2

Dạy online

ThS. Tạ Thu Thủy (80275)

 

Tối: 17h45 - 20h45 

Bắt đầu: 29/06/2021

Kết thúc: 31/08/2021

Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin (4TC)

IE005.L21.VB2

Dạy online

ThS. Phạm Thế Sơn (80265)

Tối: 17h45 - 20h45 

 

Bắt đầu: 24/06/2021

Kết thúc: 03/07/2021

- Sáng: 8h15 - 11h30

Cơ sở dữ liệu(4TC)

IT004.L21.VB2

Dạy online

ThS. Tạ Thu Thủy (80275)

 

- Chiều: 13h30 - 16h30

Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin (4TC)

IE005.L21.VB2

Dạy online

ThS. Phạm Thế Sơn (80265)

Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung.

Ngày thi kết thúc môn học (dự kiến)
        - Cơ sở dữ liệu: thi online, ngày 04/09/2021.
        - Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin: Làm đồ án cuối kỳ.