VB2_Khóa luận tốt nghiệp HK2 Năm học 2021-2022

on .

Kế hoạch làm KLTN VB2 năm học 2021-2022:

KẾ HOẠCH THỜI GIAN

-   Nộp đề cương lên hệ thống: (MẪU ĐỀ CƯƠNG)

+ Lớp VB2: LINK

30/01/2022

-  Khoa kiểm duyệt đề cương và sinh viên chỉnh sửa theo yêu cầu và nộp lại theo link bên trên

-  Sinh viên nộp bản giấy bổ sung (Có đủ chữ ký của sinh viên và CBHD)

10/02/2022

-  Sinh viên bắt đầu làm khóa luận

 
02/2022

-  Sinh viên báo cáo giữa kỳ với CBHD (MẪU NHẬN XÉT)

 
15/04/2022

-  Sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

(Các biểu mẫu dành cho khóa luận: LINK)

10/07/2022

Trân trọng.