NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ 11/2017

on .

LỚP CAO HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thời gian bảo vệ: 17/11/2017, Phòng E 8.3
Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Thủ Đức

 

1

7h40

CH1502014

Trần Thanh

Phong

Tìm kiếm thông tin trong kho bằng sáng chế theo giải pháp xử lý dữ liệu lớn.

10 TC

PGS.TS.  Đỗ Phúc
Trường ĐHCNTT

 
 
 
 
 

2

8h30

CH1402020

Hồ Phú

Cường

Tối ưu truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán

10 TC

PGS.TS.  Nguyễn Đình Thuân
Trường ĐHCNTT

 
 
 
 
 

3

9h20

CH1402021

Phạm Quốc

Cường

Nghiên cứu xây dựng mô hìnhWireless sensor Network sử dụng công nghệ Bluetooth 4.1

 

TS.  Nguyễn  Minh Sơn
Trường ĐHCNTT

 

 

 

15 TC

 

 

 

 

 

4

10h10

CH1402032

 

 

Nghiên cứu xây dựng công cụ đo lường và phân tích tương tác người dùng trên website

10 TC

TS. Đàm Quang Hồng Hải
TS. Ngô Thanh Hùng

 

 

 

 

Đỗ Thị Hương

Lan

 

 

 

 

 

 

 

5

11h

CH1402042

Lư Văn

Thành

Tìm hiểu, nghiên cứu và xây dựng Gateway cho mạng cảm biến không dây sử dụng công nghệ Bluethooth low Energy technology 4.1

15 TC

TS.  Nguyễn  Minh Sơn
Trường ĐHCNTT