NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ 12/2017

on .


 LỚP CAO HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thời gian bảo vệ: 29/12/2017
Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Thủ Đức
 

 

STT

MÃ HV

HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN

TÊN ĐỀ TÀI
 LUẬN VĂN

LUẬN VĂN

SỐ TC TÍCH LŨY

GIẢNG VIÊN 
HƯỚNG DẪN

 
 

1

CH1402030

Võ Lê Hoàng

Khải

Xây dựng hệ hỗ trợ chẩn đoán bệnh đau lưng

10 TC

39 TC

TS. Dương Minh Đức
Trường ĐHCNTT

 
 
 
 
 

2

CH1402043

Lê Đức

Thịnh

Nghiên cứu, đánh giá an toàn thông tin mã nguồn hệ điều hành Android tùy biến

10 TC

39 TC

TS.  Phạm Văn Hậu
Trường ĐHCNTT

 
 
 
 
 

3

CH1301094

Võ Tấn

Khoa

Nghiên cứu phân tích thuộc tính đám đông trong video giám sát.

15 TC

35 TC

TS. Ngô Đức Thành
Trường ĐHCNTT