NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

DANH SÁCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT 1 - Năm 2018

on .

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bảo vệ ngày:  6/4/2018, Phòng E 10.3, lúc 9h00.
Địa điểm:  Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Thủ Đức.
 

STT

MÃ HV

HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN

TÊN ĐỀ TÀI
 LUẬN VĂN

LUẬN VĂN

GIẢNG VIÊN 
HƯỚNG DẪN

 

1

CH1502030

Bùi Tá

Hậu

Nghiên cứu và thực nghiệm giữa cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL.

10 TC

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh
Trường ĐH CNTT

 
 
 
 
 

2

CH1502032

Phạm Thế

Hiển

Ứng dụng GIS hỗ trợ chiến thuật bắt người phạm tội trên địa bàn TPHCM.

10 TC

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh
Trường ĐH CNTT

 
 
 
 
 

Trân trọng.