NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CNTT

on .

Chúc các bạn học viên báo cáo thành công.

Trân trọng.