GIA HẠN XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỢT THÁNG 3/2019

on .

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP ĐỀ CƯƠNG.

Hạn chót: ngày 14.3.2019.

Trân trọng.