DANH SACH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CNTT THÁNG 3.2019

on .

Lúc: 8h, phòng 5.1, cơ sở Điện Biên Phủ, ngày 22.3.2019.

 
STT MÃ HV HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN TÊN ĐỀ TÀI
LUẬN VĂN
LUẬN VĂN
1
CH1502011
Phạm Hữu
Mão
Thuật toán xử lý truy vấn trên cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j phân tán có chứa bản sao các quan hệ
10 TC

Trân trọng.