DANH SÁCH HÔI ĐỔNG BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ 8.2019

on .

Phòng E10.3 lúc 7h45, ngày 27.8.2019.
 

HỌ VÀ TÊN

HỌC VIÊN

TÊN

LUẬN VĂN

Trần Văn

Định

Xác định đối tượng trong video clip
giao thông đô thị

Phạm Hữu

Mão

Thuật toán xử lý truy vấn trên cơ sở
dữ liệu đồ thị Neo4j phân tán 
có chứa bản sao các quan hệ

Nguyễn Khánh

Thuật

Quản lý ngữ cảnh thông minh
cho tái cấu hình trong Internet of Things

Nguyễn Thị Cẩm

Nhận dạng và xác định vị trí 
cỏ dại trên luống hoa màu.

Nguyễn Dung

Hạnh

Phát hiện sự hiện diện của xe ưu tiên
trong một đoạn video clip giao thông đô thị.

Chúc các bạn học viên bảo vệ thành công.

Trân trọng.