DANH SÁCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CNTT 12.2019

on .

Ngày 20.12.2019.

Phòng E.10.3.

MÃ HV

HỌ VÀ TÊN

TÊN ĐỀ TÀI
LUẬN VĂN

LUẬN
VĂN

GIẢNG VIÊN
HƯỚNG DẪN

THỜI GIAN

CH1702014

Tôn Nữ Thị

Sáu

Phân loại tự động trên hồ sơ theo thời hạn bảo quản.

18 TC

TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân
Trường Đại học
Công nghệ Thông tin

14h

CH1702028

Đoàn Trí

Dũng

Nhận diện tự động từ Hán Việt trong văn bản.

18 TC

TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân
Trường Đại học
Công nghệ Thông tin

14h55

CH1702031

Đỗ Thị Thu

Hiền

Một hướng tiếp cận bằng trình giả lập cho đánh giá
hiệu suất và khai thác bảo mật trong mạng không dây.

18 TC

TS. Nguyễn Kiên
Trường ĐH. 
Công nghệ Thông tin

15h35