DANH SÁCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CNTT 05/2020

on .

Ngày bảo vệ: 22/5/2020; Phòng E10.3, Thủ Đức, 13h45.

STT

MÃ HV

HỌ VÀ TÊN

TÊN ĐỀ TÀI
LUẬN VĂN

LUẬN
VĂN

GIẢNG VIÊN
HƯỚNG DẪN

1

CH1702032

Đỗ Hoàng

Hiển

Hệ thống xác thực, phân quyền và kiểm soát dựa
trên blockchain cho kênh giao tiếp northbound
trong SDN

18 TC

TS. Nguyễn Kiên
Trường ĐHCNTT- ĐHQG-HCM

2

CH1702001

Lê Duy

An

Nghiên cứu phương pháp giảm thiểu tấn công
tràn bảng luồng trong mạng SDN

18 TC

TS. Phạm Văn Hậu
Trường ĐHCNTT- ĐHQG-HCM