DANH SÁCH ĐĂNG KÝ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CNTT 08/2020

on .

Ngày bảo vệ: 15/08/2020;  Điện Biên Phủ.
 

STT

MÃ HV

HỌ VÀ TÊN

TÊN ĐỀ TÀI
LUẬN VĂN

LUẬN
VĂN

GIẢNG VIÊN
HƯỚNG DẪN

1

CH1602020

Nguyễn Thành 

Hiệp

Tái nhận dạng nhân vật sử dụng phương pháp học sâu mask -R-CNN

15 TC

TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
 Trường ĐHCNTT- ĐHQG-HCM

2

CH1602031

Phạm Thị 

Thùy

Hệ máy tính hỗ trợ chẩn đoán ung thư vú trên nhủ ảnh

10 TC

TS. Lê Minh Hưng
 Trường ĐHCNTT- ĐHQG-HCM

3

CH1602019

Nguyễn Văn

Gia

Tìm kiếm tương đồng trên mạng thông tin không đồng nhất

15 TC

PGS.TS. Đỗ Phúc
 Trường ĐHCNTT- ĐHQG-HCM

4

CH1602029

Hồ Nguyễn Xuân

Thanh

Ứng dụng GIS trong việc tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát tại Thành phố Hồ Chí Minh

10 TC

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh
 Trường ĐHCNTT- ĐHQG-HCM

5

CH1702039

Lê Nguyễn Sơn

Nguyên

So sánh giữa NewSQL với No SQL lý thuyết và thực nghiệm

12 TC

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh
 Trường ĐHCNTT- ĐHQG-HCM