DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ THÁNG 3 NĂM 2022

on .

DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ THÁNG 3/2022

STT HỌ TÊN HỌC VIÊN TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THỜI GIAN
1 Nguyễn Vĩnh Tân Phân loại Android Malware dựa vào giá trị thanh ghi 8h00 - 8h45
2 Nguyễn Hiếu Lễ Phân tích và dự báo tỷ lệ đậu đại học dựa trên kết quả học tập lớp 12 8h50 - 9h35
3 Đặng Trường Giang Nghiên cứu hệ thống điều tra ứng dụng Android 9h40 - 10h25
4 Hà Sơn Nhật Nghiên cứu đề xuất mô hình lớp học thông minh trên nền tảng IoT 10h30 - 11h15

Trân trọng.