KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VĂN VÀ XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

on .

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BẢO VỆ LUẬN VĂN

Kính gửi các bạn học viên cao học,

1. Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn

Đợt 1: tháng 2
Deadline nộp hồ sơ đăng ký: 10/01
 
 Đợt 2: tháng 6 
Deadline nộp hồ sơ đăng ký: 10/05
 
-  Đợt 3: tháng 12 
Deadline nộp hồ sơ đăng ký: 10/11
 
2. Kế hoạch xét duyệt đề tài luận văn
 
- Đợt 1:  tháng 3
Deadline nộp đăng ký: 05/03.
 
 - Đợt 2:  tháng 7 
Deadline nộp đăng ký: 05/07.
 
- Đợt 3:  tháng 11 
Deadline nộp đăng ký: 05/11.
 
Trân trọng thông tin./.