NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Tuyên dương sinh viên 5 tốt Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

on .