NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Một vài hình ảnh lễ tốt nghiệp cử nhân CNTT 12/2017

on .

Chúc mừng các tân cử nhân CNTT tốt nghiệp tháng 12/2017.