NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Thông tin Lớp Trưởng các lớp khóa 2018

on .

- Thông tin Lớp Trưởng lớp CNCL2018.1: Bạn Phạm Lê Chí Bảo _ MSSV 18520495 _ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

- Thông tin Lớp Trưởng lớp CNCL2018.2: Bạn Lê Minh Tài _ MSSV 18521359 _ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

- Thông tin Lớp Trưởng lớp CNTT2018: Bạn Bùi Minh Hiếu _ MSSV 18520732 _ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

- Thông tin Lớp Trưởng lớp CNTT2018: Bạn Nguyễn Thị Thắm _ MSSV 18521384 _ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Các bạn khóa 2018 muốn xin thêm thông tin từ Lớp Trưởng của lớp mình vui lòng gửi email cho các bạn để xin.

Trân trọng.