NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

[Thông báo số 2] Sinh viên lớp CNTT2015 đăng ký KLTN

on .

Sinh viên đăng ký KLTN theo mẫu tại đây. Sau đó, nộp:

- Nộp online trước ngày 23/01/2018, tại đây.

- Nộp bản giấy có chữ ký của Cán bộ Hướng dẫn và sinh viên (nếu đề tài 2 sinh viên thực hiện thì phải có chữ ký của cả 2 sinh viên), nộp cho thư ký tại Văn phòng Khoa, từ 9h00-11h00, ngày 19/02/2019.