NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

[Thông báo số 3] Kế hoạch thực hiện Khoá luận Tốt nghiệp lớp CNTT2015

on .

Tháng 11/2018: Thông báo danh sách đề tài và sinh viên liên hệ với CBHD.

Tháng 12/2018: Sinh viên đăng ký thực hiện Khoá luận Tốt nghiệp qua hệ thống đăng ký môn học của Phòng đào tạo.

Tháng 01/2019: Sinh viên đăng ký thực hiện Khoá luận Tốt nghiệp tại Khoa.

Tháng 01-06/2019: Sinh viên thực hiện Khoá luận Tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của CBHD.

Cuối tháng 06/2019: Sinh viên hoàn thành hồ sơ và thủ tục bảo vệ Khoá luận Tốt nghiệp.

Đầu tháng 07/2019: Bảo vệ Khoá luận Tốt nghiệp.

Tuần thứ 3 của tháng 07/2019: Hoàn tất KLTN.