NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Giải thưởng cho SV dự các kỳ thi Olimpic Tin học

on .

Các SV thuộc Khoa KH-KTTT có kết quả tốt trong các kỳ thi Olimpic Tin học sẽ có các giải thưởng của Khoa.
 
Giá trị các giải thưởng sẽ công bố trước mỗi đợt thi.
 
Trân trọng.