NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

KẾ HOẠCH NỘP VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN KHÓA 2015.

on .

Ngày 30.7.2019: Nộp khóa luận tại phòng E10.2 cho cô Hoài, và ký tên xác nhận.
 
Ngày 6-10.8.2019: SV gặp GV phản biện theo danh sách hội đồng, sinh viên sẽ nhận được thông báo về GV phản biện sau.
 
Ngày 15.8: SV bảo vệ khóa luận phòng E10.3.
 
Trân trọng.