MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH VIÊN THUỘC KHOA KH&KTTT THAM GIA MÙA HÈ XANH TẠI GIA LAI 2019

on .

MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH VIÊN THUỘC KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN THAM GIA MÙA HÈ XANH TẠI GIA LAI 2019:

Trân trọng.