Kế hoạch thực hiện KLTN của khóa 2016

on .

Ngày 02.05.2020: gửi phiếu nhận xét giữa kỳ của GVHD và đề nghị đổi tên đề tài nếu có. 
 
Ngày 02.08.2020: gửi bản thảo khóa luận.
 
Dự kiến: 20.08.2020 - 05.09.2020: bảo vệ khóa luận.