Một số hình ảnh về seminar học thuật chủ đề "Machine Learning" (lần 1) ngày 25/03/2020

on .