[P.CTSV] Thông báo đăng ký xét học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020

on .

Kính gửi Quý thầy/cô, sinh viên.

Phòng CTSV đã triển khai thông báo đăng ký xét học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 tại 
 
 
Kính thông tin đến Quý thầy/cô hỗ trợ thông báo đến sinh viên.
 
Trân trọng.