Kế hoạch thực hiện KLTN của lớp CNTT2017

on .

Nội dung

Thời gian

-   Nộp đề cương lên hệ thống : LINK

(MẪU ĐỀ CƯƠNG)

24/01/2021

-  Khoa kiểm duyệt và sinh viên chỉnh sửa theo yêu cầu và nộp lại theo LINK

-  Sinh viên nộp bản giấy bổ sung (có đủ chữ ký của sinh viên và CBHD)

01/02/2021

-  Sinh viên bắt đầu làm khóa luận

02/2021

-  Sinh viên báo cáo giữa kỳ với CBHD: MẪU NHẬN XÉT

04/2021

-  Sinh viên bảo vệ khóa luận

(Các biểu mẫu dành cho khóa luận : LINK)

07/2021