Đề tài sinh viên

on .

1. Phân tích sự tác động một nhóm biệt dược lên một loại bệnh.

Số SV: 2

Ngôn ngữ: Python, R

Trực quan hóa: Google Data Studio, Tableau.

 
2. Thiết lập mối quan hệ cung, cầu trên thiết bị di động.
Số SV: 2
Kỹ năng: lập trình trên thiết bị đi động.
 
3. Chuyển đổi số trong giáo dục tại một Khoa
Số SV: 2
Kỹ năng: lập trình web và CSDL
 
Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Gia Tuấn Anh ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )