Thông Báo Khoá Luận Tốt Nghiệp HK1 năm học 2021-2022

on .

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin thông báo Danh sách các Hội đồng Bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022.

STT MSSV HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CÁN BỘ PHẢN BIỆN

HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬN

(Ghi rõ chức vụ trong HĐ)

1 18521294 HOÀNG ĐÌNH QUANG HỆ THỐNG DỰ BÁO LUỒNG GIAO THÔNG THỜI GIAN THỰC DỰA TRÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN CHUỖI THỜI GIAN REAL-TIME TRAFFIC FLOW FORECASTING USING TIME SERIES BIG DATA ANALYSIS TS. Đỗ Trọng Hợp TS. Lương Ngọc Hoàng Chủ tịch: TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân
Thư ký: ThS. Nguyễn Thị Anh Thư
Ủy viên: TS. Nguyễn Tấn Cầm
18520936 TRẦN ĐĂNG KHOA
2 18520963 NGUYỄN THỊ THANH KIM NHẬN DẠNG CHUỖI Ý KIẾN CHO PHÂN TÍCH CẢM XÚC DỰA TRÊN KHÍA CẠNH BÌNH LUẬN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH TRÊN TIẾNG VIỆT SPAN DETECTION FOR ASPECT-BASED SENTIMENT ANALYSIS IN VIETNAMESE ThS. Nguyễn Văn Kiệt,
ThS. Nguyễn Đức Vũ
ThS. Phạm Thế Sơn
18520348 HUỲNH KHẢI SIẾU
3 18520842 NGUYỄN HOÀNG HUY PHÁT HIỆN BÌNH LUẬN XÚC PHẠM NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT TRÊN MẠNG XÃ HỘI TRONG DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN ONLINE HATE SPEECH DETECTION ON VIETNAMESE SOCIAL MEDIA TEXT IN STREAMING DATA TS. Đỗ Trọng Hợp ThS. Nguyễn Văn Kiệt
18520275 VÕ HỒNG PHÚC HẠNH
4 18521073 PHAN LỰC LƯỢNG PHÂN TÍCH CẢM XÚC DỰA TRÊN KHÍA CẠNH CỦA BÌNH LUẬN VỀ ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH TRÊN TIẾNG VIỆT ASPECT-BASED SENTIMENT ANALYSIS SMARTPHONE FEEDBACK ON VIETNAMESE ThS. Nguyễn Văn Kiệt ThS. Đặng Văn Thìn Chủ tịch: TS. Đỗ Trọng Hợp
Thư ký: ThS. Tạ Thu Thủy
Ủy viên: ThS. Phạm Thế Sơn
18521260 PHẠM HUỲNH PHÚC
5 18520323 VŨ NGUYỄN NGHIÊN CỨU TẠO SINH TỰ ĐỘNG CÂU HỎI TIẾNG VIỆT VIETNAMESE AUTOMATIC QUESTION GENERATION ThS. Nguyễn Văn Kiệt TS. Lương Ngọc Hoàng
6 18520356 LÊ VIỆT THẮNG NGHIÊN CỨU ĐỌC HIỂU TỰ ĐỘNG DỰA TRÊN SUY LUẬN SỐ LIỆU CHO VĂN BẢN TIẾNG VIỆT CHỦ ĐỂ COVID-19 COVID-19 VIETNAMESE MACHINE READING COMPREHENSION WITH NUMERICAL REASONING ThS. Nguyễn Văn Kiệt ThS. Nguyễn Đức Vũ