DANH SÁCH THỰC TẬP ONLINE, CTY MEC NHẬT BẢN 2022

on .

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin thông báo danh sách thực tập trực tuyến tại Công ty MEC, Nhật Bản năm 2022 bao gồm 12 sinh viên như sau:

19521662 Lê Trần Nguyên Khang
19521269 Phan Tấn Bình
19520529 Phan Quang Hậu
19521898 Nguyễn Hiếu Nghĩa
19522122 Nguyễn Quang Sang
19521895 Lê Trung Nghĩa
19522011 Nguyễn Huy Phong
19521925 Bùi Thành Nhân
19521461 Hồ Hắc Hải
19521959 Võ Anh Nhật
19520440 Võ Nhật Cường
19522322 Võ Đình Thục

Trân trọng ./.