Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022

on .

Phòng Đào tạo Đại học gửi kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022 như sau:
 

STT

Ngày

Công việc

1

15/8/2022 – 28/8/2022

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep

2

1/9/2022-7/9/2022

Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí nếu có

3

8/9/2022-14/9/2022

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

4

16/9/2022

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 03 năm 2022

 
         Trong đợt xét TN đợt 3 này sẽ triển khai cho sinh viên đăng ký trực tiếp tại: https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep
       
       Theo kế hoạch từ ngày  1/9/2022 tới ngày 7/9/2022 , sinh viên sẽ kiểm tra hệ thống và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí. Các phòng ban liên quan lưu ý cập nhật trạng thái hoàn thành (nếu SV đã hoàn thành các khoản nợ) lên hệ thống trong khoảng thời gian này.