Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2022

on .

Kính chào quý Thầy, Cô, các Sinh viên,

Phòng Đào tạo Đại học kính gửi kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2022 như sau:
 

STT

Ngày

Công việc

1

27/10/2022 – 8/11/2022

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep

2

14/11/2022-16/11/2022

Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí nếu có

3

17/11/2022-24/11/2022

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

4

25/11/2022

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 04 năm 2022

 
Trong đợt xét TN đợt 4 này sẽ triển khai cho sinh viên đăng ký trực tiếp tại: https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep. Để kịp tiến độ xét tốt nghiệp theo kế hoạch nhờ các phòng ban hỗ trợ:
         - P. KHTC: khi SV đóng Lệ phí xét TN, cập nhật thông tin lên hệ thống.
         - P.ĐTĐH/VPCCTĐB: từ ngày 09/11/2022 tới ngày 11/11/2022 kiểm tra và cập nhật lên hệ thống các thông tin sau cho các SV đã đăng ký hồ sơ xét TN:
  • Kiểm tra danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp;
  • Hậu kiểm chứng chỉ ngoại ngữ;
  • Kiểm tra Bằng THPT, Giấy khai sinh.

         - Phòng CTSV: từ ngày  09/11/2022 tới ngày 11/11/2022  kiểm tra tình trạng nợ "Lệ phí xác nhận sinh viên" và cập nhật lên hệ thống cho các SV đã đăng ký hồ sơ xét TN

         - Thư viện/CTSV: từ ngày   09/11/2022 tới ngày 11/11/2022  kiểm tra tình trạng "Nợ sách, Nợ tiền thư viện" và cập nhật lên hệ thống cho các SV đã đăng ký hồ sơ xét TN.

Theo kế hoạch từ ngày 14/11/2022-16/11/2022, sinh viên sẽ kiểm tra hệ thống và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí. Các phòng ban liên quan lưu ý cập nhật trạng thái hoàn thành (nếu SV đã hoàn thành các khoản nợ) lên hệ thống trong khoảng thời gian này.

Trân trọng cảm ơn./.