KTTT-KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HK II NH 2022 - 2023

on .

Kính gửi các bạn sinh viên,

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin thông báo đến các bạn sinh viên thông tin khóa luận tốt nghiệp HK II NH 2022 - 2023 theo bảng sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 - 2023

STT

NỘI DUNG THỰC HIỆN

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

Nộp đề cương lên hệ thống qua FORM

ĐK_KLTN_DS_HK2_2223

Từ 28/02-10/03/2023

Mẫu đề cương

2

Khoa kiểm duyệt đề cương

Từ 13-17/03/2023

 

Sinh viên chỉnh sửa theo yêu cầu và nộp lại theo FORM

KLTN_CSDC_HK2_2223

20-24/03/2023

Nộp ONL theo form

Sinh viên nộp đề cương bản giấy bổ sung đã chỉnh sửa theo góp ý GV
Có đủ chữ ký của sinh viên và cán bộ hướng dẫn (CBHD)

Nộp tại VP Khoa E10.2

3

Sinh viên bắt đầu thực hiện khóa luận

25/03/2023

 

4

Sinh viên thực hiện báo cáo giữa kỳ với CBHD

Từ 24 đến 28/04/2023

Mẫu nhận xét

5

Sinh viên hoàn tất Khóa luận Tốt nghiệp.
(Chỉnh sửa Báo cáo, hình thức trình bày)

17/06/2023

Biểu mẫu hướng dẫn hình thức trình bày
mẫu báo cáo

SV nộp báo cáo KLTN qua form

CK_KLTN_BC Khóa luận_ HK2_2223

17-18/06/2023

 

Sinh viên gặp cán bộ phản biện (CBPB) và CBHD để lấy mẫu nhận xét, thực hiện chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của GVHD và PB

Từ 20- đến 27/06/2023

Mẫu nhận xét CBPB


Mẫu nhận xét CBHD

Tổ chức bảo vệ KLTN (01 buổi)

Từ 03 đến 15/07/2023

Dự kiến

Lưu ý: Thời gian từ báo cáo giữa kỳ đến báo cáo trước Hội đồng có thể có sự điều chỉnh từ 01 - 02 tuần.

Các thông tin đã được gửi qua email, các bạn sinh viên thường xuyên theo dõi thông tin và trao đổi thắc mắc qua email.

Chúc các bạn hoàn thành tốt KLTN.

Trân trọng./.

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.