NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Bảo vệ Chuyên đề Tiến sĩ thứ ba của NCS. Nguyễn Tấn Cầm

on .

Thời gian: Sáng thứ tư, 08giờ30 đến 10giờ00, ngày 28 tháng 06 năm 2017.

Địa điểm: Phòng A.311

Hội đồng:

STT Thành viên Vai trò
1 TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh       Chủ tịch
2 TS. Nguyễn Tuấn Nam Ủy viên thư ký
3 TS. Võ Văn Khang Ủy viên

Một số hình ảnh: