NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Tiểu ban chuyên môn xét tuyển trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ Thông tin đợt 2 năm 2017

on .

Tiểu ban gồm:
 
TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh, 
TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh, 
TS. Dương Minh Đức 

- Thời gian: 10 giờ, thứ hai ngày 23/10/2017.

- Địa điểm: Phòng A112, Tòa nhà A, Trường ĐHCNTT.

Tên ứng viên: Phạm Thế Anh Phú.

Tên đề tài: Khai thác tri thức trong mạng thông tin đa tạp hỗ trơ tư vấn nghiên cứu khoa học.

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Đỗ Phúc.