NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

CÔNG NHẬN NCS ĐỢT 2/2018

on .

CÔNG NHẬN NCS ĐỢT 2/2018

 
Tên NCS: Phan Hồng Trung
 
Tên GVHD: PGS.TS Đỗ Phúc
 
Ngành: Công nghệ thông tin
 
Tên luận án: Phát triển mô hình mạng thông tin lớn