Các NCS báo cáo cuối năm

on .

Các NCS chuẩn bị báo cáo cuối năm, liên quan đến các công việc đã thực hiện, và kế hoạch cho năm 2020.
 
Các NCS sẽ báo cáo:
 
+  Địa điểm: phòng E10.3
 
+ Thời gian bắt đầu: 9h30, mỗi NCS trình bày tối đa 20 phút, 13.1.2020.
 
Các NCS sau đã tham gia báo cáo:
 
1.Phan Thế Duy
 
2.Phan Trung
 
3.Nguyễn Anh Tuấn
 
4.Phạm Thế Anh Phú