Seminar học thuật luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Thế Anh Phú (lần 2)

on .

+  Tên Luận án: "Nghiên cứu mô hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất và ứng dụng". 

+  Địa điểm: phòng E10.3.

+  Thời gian bắt đầu: 8h30, thứ 5 ngày 5/11/2020, NCS trình bày tối đa 30 phút.

+  Phần 2:

-- Các hạn chế của các tác giả trước (tóm tắt P1).

-- Các đề xuất của tác giả.

-- So sánh sự khác biệt về lý thuyết và thực nghiệm của tác giả với các công trình của tác giả khác.

-- Bình luận.